تقدير نامه ها
تقدير از سركار خانم خزايي كه با موفقيت قبولی در آزمون حسابداران رسمي سال 1396