معرفی موسسه
 

موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش ( حسابداران رسمی ) که در سال 1381 تاسیس شده از ابتدای تاسیس در زمینه خدمات مالی و مدیریت فعالیت نموده و با توجه به تصویب قانون تشکیل جامعه حسابداران رسمی ایران به عضویت آن جامعه درآمده است.از همان تاریخ  جزء موسسات معتمد بورس اوراق بهادار و دارای  رتبه "الف" را از جامعه حسابداران رسمی ایران را  دریافت کرده است و کلیه شرکاء و مدیران موسسه ، عضو جامعه حسابداران رسمی و خبره ایران  می باشد .

موسسه حسابرسی  و خدمات مالی کوشامنش از دسامبر سال 2010 عضو گروه بین المللی  IAPA  نیز گردیده است.