ترکیب کارکنان
ترکیب کارکنان موسسه  با توجه به رتبه بندی جامعه حسابدارا رسمی ایران به شرح ذیل می باشد :

ردیف رتبه تعداد - نفر
1 شریک 4
2 مدیر 2
3 سرپرست ارشد 2
4 سرپرست  7
5 حسابرسی ارشد 10
6 حسابرس 34
7 کمک حسابرس 15
8 کارشناسان مالی 10
9 مالی و اداری 4
   مجموع پرسنل 88