سامانه کارکرد
کارکرد پرسنل موسسه از طریق سایت www.kooshamanesh.org امکان پذیر می باشد.