مالیات
مدیریت امور مالیاتی یکی از مهمترین عوامل در پایداری کسب و کار است؛ به ویژه در ایران که قوانین و مقررات مالیاتی بسیار پیچیده اند. ما متعهدیم که خدمات مالیاتی را به گونه ای یکنواخت و کیفی در همه مواردی که برای تدوین یک راهبرد پایدار مالیاتی برای کمک به کسب و کار شما ضروری است، ارایه دهیم. این راهبرد دربرگیرنده رعایت قوانین و مقررات و استفاده از حداکثر مزایا و معافیت های مالیاتی خواهد بود.

خدمات ما:
مالیات اشخاص حقوقی و حقیقی
مالیات در حوزه بین المللی
مالیات اشخاص خارجی
مالیات بر ارزش افزوده
خدمات مالیاتی در زمینه های ارث و اموال غیرمنقول