حسابرسی و اطمینان بخشی
خدمات حسابرسی و اطمینان بخشی، اطمینان استفاده کنندگان نسبت به اطلاعات بنگاه های اقتصادی را افزایش می دهد و به همین دلیل، موجد ارزش افزوده است.

جهان امروز از مقررات پیچیده و حجیم و نیز انتظارات ذینفعان از بنگاه اقتصادی، احاطه شده است. اعتقاد داریم که با ارایه خدمات حسابرسی و اطمینان بخشی، شایستگی لازم را برای کمک به کسب و کار شما دارا هستیم.

خدمات ما:
حسابرسی صورت های مالی
حسابرسی کنترل داخلی
حسابرسی داخلی
خدمات رسیدگی به تقلب و موارد اختلاف
حسابرسی دادگاهی
رعایت قوانین و مقررات
خدمات مشاوره ای حسابداری مالی
گزارشگری بر مبنای استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی
خدمات اطمینان بخشی در زمینه ریسک
خدمات اطمینان بخشی در زمینه ریسک فناوری اطلاعات