شرکای موسسه
مشخصات شرکای موسسه

سوابق شرکای موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش ( حسابدار ان رسمی ) به شرح ذیل است.

 قاسم یاحقی، دارای لیسانس حسابداری از دانشگاه تهران و کارشناسی ارشد حسابداری و سابقه کاری بیش از 30 سال در زمینه های حسابرسی، خدمات مالی و حسابداری، عضو جامعه حسابداران رسمی ایران، عضو انجمن حسابداران خبره ایران و حسابدار مستقل، عضو انجمن حسابداران ایران و عضو انجمن حسابرسان داخلی ایران.

سوابق علمي :

سابقه تدریس دروس مالی، حسابداری و حسابرسی در دانشگاه های امور اقتصاد و دارائی و جامع علمی کاربردی.

سوابق كاري :

همکاری با موسسات حسابرسی بخش خصوصی، سازمان حسابرسی بمدت 18 سال که بیش از ده سال آن بعنوان مدیر گروه حسابرسی بوده، شریک و مدیر حسابرسی همگامان 
کیش بمدت 2 سال، مدبران مستقل بمدت 16 سال. توضیح اینکه نامبرده در راستای طرح انجام و توسعه موسسات حسابرسی در خرداد ماه سال 1396 بعنوان مدیر و شریک به موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش ورود یافته اند.
سيد احمد موسوي، داراي درجه كارشناسي ارشد حسابداري و سابقه 24 سال كاردر زمينه هاي حسابرسي، خدمات مالي و حسابداري، عضو جامعه حسابداران رسمي ايران و كارشناس رسمي دادگستري  در امور حسابداري ، حسابرسي، ارزیابی سهام و سهم الشرکه شرکت های خدماتی، بازرگانی، تولیدی و صنعتی.

سوابق علمي :
سابقه تدريس دروس حسابداري در دانشگاه های آزاد اسلامي، امور اقتصادي و دارايي و دانشگاه جامع علمي كاربردي مركز آموزش وتحقيقات صنعتي ايران.

سوابق كاري :
همكاري با سازمان حسابرسی و بخش خصوصی همچنین همکاری با سازمان حسابرسی به صورت قراردادی (درچارچوب قرارداد ارائه خدمات حسابرسی با اشخاص حقیقی و مدیران معتمد سازمان مذکور براساس اساسنامه مصوب سازمان)، شریک و عضو هیات مدیره موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش (حسابداران رسمی)، از تاریخ تاسیس موسسه (سال 1381).

اسدالله نيكوئي، مدير مستقر در واحد اصفهان، داراي درجه كارشناسي حسابداري و سابقه کاری بیش از 27سال در زمينه هاي حسابرسي، خدمات مالي وحسابداري و عضو جامعه حسابداران رسمي ايران.

سوابق كاري :
همكاري با سازمان حسابرسی و وزارت امور اقتصادی و دارایی و همچنین همکاری با سازمان حسابرسی به صورت قراردادی (درچارچوب قرارداد ارائه خدمات حسابرسی با اشخاص حقیقی و مدیران معتمد سازمان مذکور براساس اساسنامه مصوب سازمان)، شریک و عضو هیات مدیره موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش (حسابداران رسمی)، از سال 1382.
ناصر معرفت ،دارای درجه دکتری حسابداری و  سابقه کاری بیش از 22 سال در زمینه های حسابرسی، خدمات مالی و حسابداری، عضو جامعه حسابداران رسمی ایران، عضو انجمن حسابداران خبره ایران ، عضو انجمن حسابداران ایران ، عضو انجمن حسابرسان داخلی و جامعه مشاورین رسمی مالیاتی .
سوابق علمي :
سابقه تدريس دروس حسابداري در دانشگاه های و عضو هیئت علمی .

سوابق كاري :
همكاري با موسسات حسابرسی آروین پیام ، ذخایر ، قواعد و ژرف بین بهبود ارقام و شریک موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش از سال 1396 .