خدمات موسسه
به موجب مفاد اساسنامه موسسه ، موضوع فعاليت آن عبارتست از:
1 ـ ارائه خدمات حسابرسي شامل حسابرسي عملكرد ، حسابرسي عملياتي ، حسابرسي ويژه و حسابرسي داخلي 
2 ـ ارائه حسابرسي مالياتي 
3 ـ انجام وظايف بازرس قانوني
4 ـ ارائه خدمات مشاوره مديريت
5 ـ طراحي و پياده سازي سيستم هاي مالي و سيستم بهاي تمام شده 
6 ـ ارائه خدمات مالي، حسابداري و مالياتي 
7 ـ نظارت بر امور تصفيه شركت ها
8 ـ خدماتي كه توسط دادگاه ها و مراجع قضايي در چارچوب وظايف حسابداران رسمي قابل پذيرش مي باشد .
9 ـ ارزيابي سهام
10ـ آماده سازي شركت ها براي ورود به بورس وارائه خدمات مرتبط با آن
11ـ مشاوره در خصوص اداره امور مجامع شركت ها
12ـ مشاوره در امور سرمايه گذاري ها
13ـ مشاوره جهت انعقاد قرارداد و تهيه و تدوين آئين نامه هاي مربوطه
14ـ تهيه گزارش هاي توجيهي افزايش سرمايه
15ـ ساير خدماتي كه در چارچوب آئين نامه و ضوابط جامعه حسابداران رسمي مجاز مي باشد
.