تاریخچه
   تاریخچه تشکیل موسسه

       موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش ( حسابداران رسمی ) در بهمن ماه 1377 تاسیس و تحت شماره 10832 در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید. نظر به اینکه عملیات حسابرسی و بازرسی قانونی شرکت ها توسط موسسات حسابرسی دولتی تا سال 1380 انجام گردید، توسط سایر اشخاص مجاز نبوده، لذا فعالیت موسسات حسابرسی خصوصی از جمله این موسسه معطوف به ارائه خدمات مالی، مشاوره مدیریت و سایر خدمات مرتبط بوده و صرفاً شرکای موسسه با استناد به قوانین و مقررات سال های مذکور به صورت اشخاص حقیقی واز طریق انعقاد قرارداد با موسسات حسابرسی دولتی اقدام به انجام عملیات حسابرسی و بازرسی قانونی شرکت ها نموده و نتایج اقدامات انجام شده از طریق موسسات حسابرسی دولتی منتشر می گردید.  

با توجه به موارد مطروحه در قسمت قبل پس از تشکیل جامعه حسابداران رسمی ایران در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه در سال 1380 ، موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش ( حسابداران رسمی ) از سال 1381 بعنوان عضو جامعه مذکور فعالیت خود را در زمینه های حسابرسی مستقل و بازرس قانونی شرکت ها ، همچنین در رابطه با حسابرسی مالیاتی شرکت ها ( در چارچوب قانون مالیات های مستقیم مصوب سال 1380 ) آغاز نمود.

موسسه حسابرسی  و خدمات مالی کوشامنش ، جزء موسسات معتمد بورس اوراق بهادار و دارای  رتبه "الف" را از جامعه حسابداران رسمی ایران را  دریافت کرده است و کلیه شرکاء و مدیران موسسه ، عضو جامعه حسابداران رسمی و خبره ایران  می باشد .

 موسسه حسابرسی  و خدمات مالی کوشامنش از دسامبر سال 2010 عضو گروه بین المللی  IAPA  نیز گردیده است.